Arve Mathisen tekster  


Er du glad i naturen? Sjekk ut denne inspirerende hjemmesiden: yb-arts.com
Do you love nature? Check out this inspiring web site: yb-arts.com


Artikler & tekster

En læreplan for steinerskolene 2020: Oversikt - steinerpedagogisk idé og praksis. Forbundet Steinerskolene i Norge, 2020  

Caring for nature in Waldorf education: A pedagogy of imagination, love and ethical thinking (with Marianne Tellmann). 
Printed in: Zdražil, Tomáš, & Kullak-Ublick, Henning (Eds. ). (2019). The Understanding of the Human Being in Waldorf Education across the World’s Diverse Cultures. Stuttgart: Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart. 

Forskning – saklighetens magi: Om å forske kvalitativt med språket som redskap og begrensningTrykket i Steinerbladet nr. 3, 2018

Identitet – om å være seg selv sammen med alle andre. Trykket i Steinerbladet nr. 2, 2018

Læreren som rytmekunstner - Om variasjon og gode overganger i undervisningen (med  Ingrid Birkeland). Trykket i Steinerskolen nr. 4, 2017

Høringsuttalelse - Forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen (2017)

Imitation, Interaction and Recognition: Communication between Children and Adults in the Waldorf Kindergarten (with Frode Thorjussen),  RoSE - Research on Steiner Education, Vol 7, No 2 (2016)

8. klasse – motiver i steinerskolens læreplan. Trykket i Meddelelser til skolens medarbeidere, nr. 54, 2016

Om å møtes - om det risikofylte pedagogiske møtet og om en lærer som tok risikoen. Kort innlegg etter Gert Biestas foredrag på konferansen The beautiful Risk of Education - en konferanse om det utdanning egentlig handler om, 27.10.2016 Trykket i Meddelelser til skolens medarbeidere, nr. 54, 2016

Ekte skole: Hva er engasjement og hvordan oppstår det? Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr 3. 2016

Interaksjon, anerkjennelse og respons: Kommunikasjon og samspill mellom barn og voksne i steinerbarnehagen. Trykket i Årstidsbrevet/Steinerbarnehagen nr. 2, 2016

Identitet og resonans – å tenke sammen og å tenke selv. Trykket i Steinerskolen nr. 1, 2016

Rhythms in Education and the Art of Life - Lefebvre, Whitehead and Steiner on the Art of Bringing Rhythmical Transformations into Teaching and Learning – Part I,  RoSE - Research on Steiner Education, Vol 6, No 2 (2015)

Rhythms as a Pedagogy of Becoming - Lefebvre, Whitehead and Steiner on the Art of Bringing Rhythmical Transformations into Teaching and Learning – Part II,  RoSE - Research on Steiner Education, Vol 6, No 2 (2015)

Kirsebærblikket  om hjerte, hånd og hode i pedagogikken.  Trykket i Steinerskolen nr. 3, 2015

How I Teach Anthroposophy, Waldorf Resources 2015 (web link) (pdf)
Wie ich Anthroposophie unterrichte,  Waldorf Resources 2015 (web link) (pdf)
Cómo enseño antroposofía, Waldorf Resources 2015 (web link) (pdf)

En læreplan for steinerskolene 2014: Oversikt -steinerpedagogisk idé og praksis Forbundet Steinerskolene i Norge, 2014  

A curriculum for Norwegian Waldorf Schools: Overview – Ideas and Practices in Waldorf Education. The Norwegian Waldorf Federation, 2014

Temporal design in auditors’ professional learning: Contemporary epistemic machineries and knowledge strategies in risk auditing. Chapter 5 in: Jensen, Karen, Lahn, Leif Chr., Nerland Monika (Eds.). (2012). Professional learning in the knowledge society. Rotterdam: Sense Publishers.   Book   Free preview

The pedagogy of complex work support systems: Infrastructuring practices and the production of critical awareness in risk auditing. Pedagogy, Culture & Society Volume 20, Issue 1, 2012

Steinerpedagogisk masterstudium - Kunnskap på forskningsnivå - internasjonalt nettverk - biografisk utviklingsmulighet. Trykket i bl.a. Steinerskolen nr. 1, 2012 (pdf)    English    Deutsch    Svensk

Hvordan jeg underviser i antroposofi. Trykket i Meddelelser til lærerne nr. 46 2011, Steinerskoleforbundet

The good and the bad and the beautiful - Om sammenhenger og læring. Trykket i Steinerskolen nr. 3, 2011

Hva er en læreplan? Trykket i Steinerskolen nr. 2, 2011

Lærerutdanningsgåten. Trykket i Steinerskolen nr. 1, 2011

Steinerskolenes åpne agenda: Antroposofien på Steinerhøyskolen - inspirasjon og kritisk tolkning. Trykket i Steinerskolen nr. 2, 2010

Med respekt for kunnskap - svar til Harald Haakstad og Trond Skaftnesmo. Trykket i Libra nr. 4, 2009

Innspill til en debattkultur om antroposofi: Spørsmål til Rudolf Steiners erkjennelsesteori - og svar til Harald Haakstad. Trykket i Antroposofi i Norge nr. 2, 2009

"Har vi tilgang til virkelighetens vesen?" Erkjennelsesteoretiske utfordringer - et svar til Trond Skaftnesmo. Trykket i Libra nr. 2, 2009

Erkjennelsens usikkerhet: En kritisk vurdering av Rudolf Steiners bok Sannhet og vitenskap, og et bidrag til debatten om antroposofiens vitenskapelighet. Trykket i Meddelelser til lærerne 2009, Steinerskoleforbundet

Postmodernitet og kunnskapssamfunn - hva med steinerskolen? Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, 2008

Mysterium og problem - eller kunsten å stille gode spørsmål. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 2, 2008

Lærerens anerkjennende blikk: En kommentar til VGs oppslag: "Steinerskolen mener kroppen avslører personligheten". Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr 2, 2008

Kunnskap som aktivitet og relasjon: En innføring i Karin Knorr Cetinas kunnskapssosiologi. Upublisert 2008

Lærerens profesjonskunnskap i historisk perspektiv. Upublisert 2008

Den 'tause' misforståelsen: Om Michael Polanyis kunnskapsteori. Upublisert 2007

Etisk og utviklingsorientert kunnskap: En tolkning av Aristoteles hexeis- og fronesis-begreper på bakgrunn av skolens kunnskapsutfordringer. Upublisert 2007

Kunnskapsprosesser i lærerprofesjonen, En teoretisk og empirisk studie av Karin Knorr Cetinas kunnskapsforståelse i relasjon til to læreres kunnskapserfaringer. Masteroppgave i pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo, høsten 2007 (pdf)

Om langsomhet i pedagogikken Aristoteliske og platonske elementer i Rudolf Steiners 'Allmen menneskekunnskap'. Trykket i Meddelelser til lærerne nr. 41 2007, Forbundet Steinerskolene i Norge

Pedagogical aspects of slowness Aristotelian and Platonic elements within Knowledge of Man. Published in Living Education, a journal for Steiner Waldorf Schools, Issue 3/2007

Identitet som livslang transformasjon - Erik Eriksons og Daniel Levinsons teorier om utvikling i voksenalderen sett i relasjon til Jack Mezirows transformative teori. Mastergradsoppgave i voksenpedagogikk, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Våren 2006

Tillit til kunst - Estetikk og estetiske fag i steinerskolen. Trykket i Pedagogisk profil nr 2, 2006, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Om geometri - en idéhistorisk betraktning. Upublisert 2006

George Herbert Mead og Lev Vygotsky om utvikling og læring. Upublisert 2005

Art Makes Sense II - Kritiske refleksjoner over antroposofien. Trykket i Balder nr 2, 2004 

Kjærlighet, kjønn og seksualitet, uferdig artikkelutkast. Upublisert 2004

Om kunnskap og kvalitetssikring i steinerskolene. Trykket i tidsskiftet Steinerskolen nr 3, 2001

Zur Vorbereitung der Eurythmiestudenten auf den Beruf des Eurythmielehrers, Brief an die Sektion für Redende und Musizierende Künste, 2001

Tanker om hvordan grunnutdanningen i eurytmi kan gi en bedre forberedelse til arbeidet som eurytmilærer ved en Steinerskole, Brev til Sektion für Redende und Musizierende Künste, 2001

Chartres - Maria-katedralen: En spirituell veiviser for menneskets dialog med naturen og det guddommelige. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen, nr. 3, 2000

Intervju med Arve Mathisen: Steinerpedagogikken - frihet i et krevende samfunn, av Eirik Svenke Solum. Trykket i Alternativt Nettverk nr. 3, 2000

Kropp og sanser i lys av Steinerpedagogikken. Trykket i tidsskriftet Arabesk, nr. 2, 2000

Lytte med hendene - skape med hjertet - Eurytmi for barn og ungdom.  Trykket i tidsskriftet Arabesk, nr. 3, 2000

Å søke inn til ordet som var i begynnelsen: Eurytmi som kunstart og pedagogikk. Trykket i Tidsskriftet Steinerskolen nr. 2, 1999

BOK: Antroposofien - Essays, Arve Mathisen (red.), Antropos, 1997

Antroposofien - en skisse for vår tid: Forord i Antroposofien - Essays, Antropos, 1997

Antroposofien i Steinerskolen. Trykket i Steinerskolen nr. 3, 1993 og Antroposofien - Essays, Arve Mathisen (red.), Antropos, 1997  

Hvorfor norrøn mytologi? - Humor og tragedie som livselement. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1995

BOK: Barnets verden - Steinerpedagogikk i førskolealderen, Arve Mathisen (red.), Vidarforlaget 1994
        Come Sviluppare Tutti i Talenti del Bambino: La pedagogia steineriana rivolta ai genitori, Arve Mathisen (ed.)Red Edizioni 2017 (estratto)
 
       Barnets värld: Pedagogik och uppfostran i förskoleåldern. En waldorfpedagogisk idébok för hem och förskola, Arve Mathisen (red. ), Vidarforlaget 1994

Sirkusinntrykk. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, 1994

Individualitet, etterligning og skaperglede - De tre første leveårene. Trykket i Barnets verden - Steinerpedagogikk i førskolealderen, Arve Mathisen (red.), Vidarforlaget 1994

Steinerskolens hemmelige rom. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 1, 1993

Et selvkritisk blikk på Steinerskolen. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, 1993

Bilder skaper holdninger: En kommentar til manipulasjon og billedmakt. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, 1993

Om skjelettet - en anatomisk oppdagelsesreise - Fra en undervisningsperiode i 9.klasse. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 1, 1992

Til forsvar for barndommen, trykket i Amputert barndom, Marianne S. Vestly (red.), Vidarforlaget 1992

Ved en elevs bortgang: Martin Gunnestad. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1991

Om biografier og oppdragelse: Veivisere i livet. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1990

Steinerskolen - et samarbeidsprosjekt. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 2, 1989

Eurytmi og det fargede scenerommet - musikk - dans - drama - scenografi ved begynnelsen av det 20. århundre. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1987 

Hva er eurytmi egentlig godt for? En eurytmilærers refleksjoner. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1987

Eurytmiens grunnelementer: Noe om hva eurytmistene gjør og hvorfor. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1987

Eurytmi og ikke keiserens nye klær. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 4, 1987

Bilde- rytme - rim - fra språkopplevelse til språkforståelse - eksempler fra poetikkundervisningen i 1. videregående. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 1, 1986

Samarbeidets muligheter og irrganger: Å lytte til det ukjente. Trykket i tidsskriftet Steinerskolen nr. 2, 1985

---

Petter Mathisen: En historie om Lille Ekeberg Borettslag, 2006